Úvodná fotka.

Prečo kandidujem

Mnohí z Vás ma najskôr poznajú. Som Marta Balážová. Mama troch detí, manželka, veterinárna lekárka a komunálna politička. Posledné volebné obdobie pôsobím ako poslankyňa nášho mesta a Nitrianskeho kraja.

Do politiky som pred mnohými rokmi vstupovala ako nezávislá kandidátka s jasnou víziou. Nedovoliť, aby sa z nášho mesta a okresu stalo miesto so spaľovňou plastov. Spoločnými silami sa nám nakoniec podarilo tento zámer zastaviť. Moja cesta v politike tým však neskončila. Ako viceprimátorka a zastupujúca primátorka som zistila, koľko vecí v našom meste nefunguje a koľko vecí sa dá robiť inak –⁠ lepšie a efektívnejšie.

Naše mesto má obrovský potenciál, ktorý sa predošlému vedeniu nepodarilo naplniť. Aj preto sa opätovne uchádzam o Vašu dôveru v nasledujúcich voľbách ako kandidátka na primátorku a poslankyňu Nitrianskeho kraja. Preto, aby sa z nášho mesta a regiónu stalo opäť miesto, ktoré myslí na všetky vekové skupiny, kde primátor pravidelne stretáva a komunikuje s občanmi a kde obyvatelia môžu byť hrdí na kultúrne a historické centrum Moraviec. Preto, aby sa sem naše deti mali dôvod vrátiť.

Viem, aký dôležitý je konsenzus a spolupráca

Preto dnes na post primátorky nekandidujem sama a som rada, že mám za sebou podporu viacerých politických strán

Volebný program

Logo bodu programu.

Doprava a komunikácie

Obnova infraštruktúry mesta rekonštrukciami komunikáciíchodníkov. Rozumná parkovacia politika, generel statickej a dynamickej dopravy. Bezpečnosť na križovatke Prílepská.
Logo bodu programu.

Verejný priestor

Priebežná úpravačistenie zelene. Výmena mobiliára mesta - lavičiek, odpadových košov, ihrísk a pieskovísk. Budovanie stojísk na kontajnery pri bytových domoch. Úprava centra mesta a mestských parkov.
Logo bodu programu.

Starostlivosť o ľudí

Výstavba nájomných bytov, rekonštrukcia Domu opatrovateľskej službyvybudovanie autobusových zastávok pri poliklinike. Rozšírenie kapacít materských škôlok, oprava škôl. Realizácia denného stacionára.
Logo bodu programu.

Komunita

Podpora komunitného života, kultúry a športu. Obnova Župného domu, revitalizácia amfiteátra a rekonštrukcia kina.
Logo bodu programu.

Životné prostredie

Podpora triedenia odpadov a osadenie nádob na triedenie odpadu. Budovanie retenčných nádrží a dažďových záhrad, výsadba novej vegetácie. Podpora nemotorovej dopravy.
Logo bodu programu.

Otvorenosť a komunikácia

Pravidelná komunikácia a stretnutia s obyvateľmi. Založenie poradných orgánov primátora, zefektívnenie chodu radnice.

Moje priority

Obnova Župného domu

Jedna z najväčších pamiatok nášho okresu je dlhodobo v schátralom stave. Moravčania si zaslúžia historické centrum na ktoré môžu byť hrdí.

Obnovený Župný dom by sa tak mal stať miestom, kde budú mať svoje priestory mladí ľudia, seniori, mamičky s deťmi aj milovníci kávy či dobrého jedla. Vo vynovených priestoroch bude napríklad koncertná sála, knižnica, múzeum a klubovňa pre stretávanie seniorov a mládeže.

Aj vďaka mojej iniciatíve sa v rámci nového programového obdobia sa obnova Župného domu stala jednou z priorít mesta a okresu. Rekonštrukcia Župného domu je tak mojou prioritou nielen ako kandidátky na primátorku mesta, ale aj poslankyňu NSK.

Parkovanie, cesty a chodníky

Parkovacia politika je kameňom úrazu každého mesta. Vypracujeme preto v spolupráci s odborníkmi generel statickej a dynamickej dopravycieľom zvýšiť počet parkovacích miest a bezpečnosť v meste.

Je potrebné pokračovať v obnove infraštruktúry mesta rekonštrukciami komunikácií a chodníkov. Opravy by sa však nemali riešiť “plátaním dier”. Preto je potrebné konečne vytvoriť v spolupráci s poslancami mesta konkrétny plán opráv a rekonštrukcií komunikácií a chodníkov. Je dôležité zabezpečiť kvalitu vykonaných prác a tiež kvalitu projektovej dokumentácie.

Denný stacionár

Ako zastupujúca primátorka som rozbehla projekt denného stacionáru. Plánovali sme ho umiestniť v areáli na Slnečnej ulici, kde bol ľahký prístup, bezbariérovosť, možnosť vybudovania terasy a zeleň v areáli. Nové vedenie rozhodlo umiestniť stacionár na Bernolákovej ulici. Napriek získanej dotácii projekt doteraz nebol realizovaný. Urobím maximum preto, aby sa projekt konečne začal realizovať a konečne mohol slúžiť tým, ktorí ho najviac potrebujú.

Revitalizácia amfiteátra

Amfiteáter je miestom, kde sa v Moravciach stretávajú ľudia všetkých vekových kategorií. Už niekoľko rokov je však stav amfiteátra v nevyhovujúcom a zlom stave. Budem tak presadzovať jeho revitalizáciu výmenou lavičiek, opravou, zastrešenímozvučením pódia a vybudovaním šatní.

V priestoroch amfiteátra by sa tak mohli konať nielen koncerty a kultúrne podujatia, ale aj obnoviť tradícia letného kina.

Zelené a čisté mesto

Zabezpečím priebežnú úpravučistenie zelene. Budem pokračovať vo výmene mobiliára mesta – lavičky, odpadkové koše, detské ihriská a pieskoviská. Dostatok smetných košov môže napríklad prispievať k tomu, že ľudia neodhadzujú odpadky na zem, odpad triedia a sú ohľaduplnejší k svojmu okoliu. Je takisto nevyhnutné pokračovať v revitalizácii ďalších stojísk na kontajnery, prípadne budovaniu zapustených kontajnerov pri bytových domoch.

Rekonštrukcia kina

Už ako zastupujúca primátorka som v roku 2016 začala riešiť rozpadajúcu sa budovu kina. Mala tam vzniknúť spoločenská sála pre umeleckú školu, zároveň sa tam mohli konať plesy, koncerty, vystúpenia. Terajšie vedenie mesta podalo projekt na rekonštrukciu kina so žiadosťou o financovanie z eurofondov, aj keď s iným účelovým využitím. Budem v týchto snahách pokračovať a pokúsim sa projekt úspešne dotiahnuť do konca.

Komunikácia

Samospráva môže dôkladne fungovať len ak budú verejne volení činitelia komunikovať so všetkými občanmi, zaujímať sa o ich problémy a načúvať spätnej väzbe. Preto si ako primátorka vyhradím čas na stretnutia s obyvateľmi mesta. Moje dvere budú otvorené pre všetkých.

Vytvorím poradné orgány primátora z rád seniorov, mladých ľudí, občianskych združení a iných komunít. Obyvatelia tak budú od začiatku priamo zapojení pri vytváraní mestských politík, pretože najlepšie vedia, čo pomôže zlepšiť ich život.