Moja práca

Poslankyňa MsZ

Poslanecký návrh podaný na 26. rokovaní rokovaní MsZ (23.6.2022)

Na základe požiadavky občanov žijúcich v tejto lokalite som podala návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 4.000,00 € na nákup hracích prvkov na detské ihrisko na Rovňanovej ulici. Návrh kolegovia poslanci podporili a hracie prvky sú už osadené.

Ihrisko na Rovňanovej

Poslanecký návrh podaný na 25. rokovaní MsZ (28.04.2022)

Podala som návrh na viazanie finančných prostriedkov vo výške 100.000 € na zabezpečenie financovania projektového zámeru Župný dom v Zlatých Moravciach.

Keďže obnova Župného domu je pre mňa prioritou, či už ako poslanca NSK, aj ako kandidáta na primátora mesta a poslanca MsZ, predložila som tento návrh na viazanie finančných prostriedkov z dôvodu už existujúcej zadĺženosti mesta a blížiacich sa volieb (aby v prípade potreby nechýbali financie a MsZ nebude zasadať).

Poslanecký návrh podaný na 25. rokovaní MsZ (28.04.2022)

Na vyčlenenie finančných prostriedkov v celkovej výške 3 000,00 € určených na nákup hracích prvkov na detské ihrisko na Tekovskej ulici. Návrh sme podali spoločne s poslankyňou Martou Eckhartovou, Vicianovou a poslancom Petrovičom.

Už viackrát ma opakovane oslovili mamičky, žijúce v tejto lokalite, s problémom nefunkčného a nevyhovujúceho detského ihriska. Tekovská je dostupnosťou pre maminy s deťmi dosť ďaleko od centra mesta a fungujúcich ihrísk. Dokonca aj od schválených vnútroblokov. Preto bolo potrebné postupne obnoviť už vlastne skoro nefunkčné detské ihrisko. Podarilo sa osadiť viaceré hracie prvky.

Ihrisko na Tekovskej

Návrh z Výboru Mestskej časti 1 (28.01.2022)

S predošlým poslaneckým návrhom súvisí aj nasledovný návrh z Výboru Mestskej časti 1. Na rokovaní Výboru MČ č. 1 konaného 28.1.2022 som doporučila finančné prostriedky vo výške 10 000 € použiť na úpravu detských ihrísk na ulici Hviezdoslavovej a ulici Tekovskej.

Nakoľko bolo mesto úspešné v žiadosti o eurofondy, bude detské ihrisko na ulici Hviezdoslavova nakoniec vybudované práve z týchto zdrojov. Preto členovia výboru odsúhlasili použitie celej sumy 10 000 € na rekonštrukciu ihriska na Tekovskej.

Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na lavičky (22.07.2021)

Na 21. zasadnutí MsZ som v rámci bodu diskusie navrhla, aby mesto pripravilo materiály na vyčlenenie 10 000 € na nákup mestského mobiliára - lavičiek. Na 22. zasadnutí MsZ ekonomické oddelenie pripravilo návrh a poslanci schválili financie na zabezpečenie nákupu nových lavičiek v meste. Schválených bolo celkovo 20 000 €, z toho 10 000 € navrhol výbor Mestskej časti 1.

Nové lavičky

Návrh na vyčlenenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu Župného domu (04.12.2021)

Spoločne s poslankyňou Pacalajovou sme podali návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na Župný dom. V rozpočte mesta na rok 2022 tak boli schválené potrebné finančné prostriedky na začatie obnovy našej kultúrnej pamiatky.

Projekt Župný dom

Návrh na vypracovanie dokumentu na ochranu drevín (04.12.2021)

V návrhu ide o vypracovanie východiskové dokumentu na ochranu drevín. Je potrebné začať evidovať a zdokumentovať zdravotný stav stromov, keďže mnohé môžu pri výkyvoch počasia ohroziť zdravie občanov. Dokument má poskytovať prehľad o rozmiestnení, kvalite, ekologickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce. Je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny a takisto pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Som rada, že mesto začalo v tejto veci konečne konať aj vďaka mojej urgencii.

Projekt ochrana drevín

Poslanecký návrh podaný na 7. rokovaní MsZ (18.09.2019)

Na vyčlenenie finančných prostriedkov v celkovej výške 10 000,00 € s účelovým určením na zakúpenie žltých plastových nádob na separovaný zber plastov pre občanov mesta Zlaté Moravce žijúcich v rodinných domoch.

Výbor Mestskej časti 1 rozhodol v roku 2017 a 2018 o vyčlenení 5000 € na nákup žltých nádob na plasty. Záujem občanov bol však stále veľký, preto som podala poslanecký návrh na nákup ďalších zberných nádob na plasty.

Nové zberné nádoby

Poslanecký návrh podaný na 27. rokovaní MsZ (27.04.2017)

Návrh na financovanie opravy miestnych komunikácií Hečkova ulica a Ulica Slovenskej armády.

Obyvatelia mestskej časti Ďatelinisko ma oslovili ako poslanca MsZ so žiadosťou o pomoc pri riešení nevyhovujúceho, kritického stavu Hečkovej ulice –⁠ cesta pre peších. Cesta bola zdvihnutá koreňmi stromov, asfalt bol rozpadnutý. A to aj napriek tomu, že išlo o frekventovanú komunikáciu. V tejto veci som takisto podala petíciu, ktorú do dnešného dňa podpísalo 120 obyvateľov tejto časti. Som rada, že dnes je Hečkova ulica aj Ulica Slovenskej armády opravená.

Opravené komunikácie

Poslanecký návrh podaný na 27. rokovaní MsZ (27.04.2017)

Poslanecký návrh na konanie zasadnutí Mestského zastupiteľstva raz mesačne v roku 2018 (s výnimkou letných mesiacov júl a august).

Mestské zastupiteľstvo štandardne zasadá raz za dva mesiace. Vzhľadom na vysoký počet bodov na prerokovanie, ktorý na zastupiteľstvách býva, nie je možné každý dôkladne prerokovať. Vzniká tak malý priestor na diskusiu či interpelácie. Aj preto som podala poslanecký návrh na zvýšenie počtu konaných zastupiteľstiev, ktorý by aj zvýšil čas na diskusie o jednotlivých bodoch a skvalitnil tak rozhodovací proces.

Tento poslanecký návrh neprešiel, za boli štyria poslanci, proti rovnako štyria.

(Zoznam poslaneckých návrhov nie je kompletný, priebežne ho budem aktualizovať.)

Poslankyňa VÚC

Pri práca poslanca VÚC sa vždy snažím hájiť záujmy nášho mesta a regiónu. Práca poslanca VÚC je však najmä o konsenze. Bez podpory jednotlivec nepresadí nič. Preto som rada, že s kolegami poslancami vieme nájsť spoločnú reč.

Opravili sa napríklad

Cesty a mosty - Opravili sa viaceré úseky ciest: Topoľčianky – Skýcov, Moravce – Hosťovce, Zlatno, Tesárske Mlyňany – Vráble, most v obci Vieska nad Žitavou, rekonštrukcia oporného múru v obci Jedľové Kostoľany a Ladice.

Školy - SOŠ technická: oprava sociálnych zariadení, odstránenie havarijného stavu strechy. Gymnázium J. Kráľa: oprava strechy auly, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, nákup nového vybavenia do školskej jedálne, rekonštrukcia sociálnych zariadení. Obchodná akadémia: oprava kuchyne, jedálne, strechy na budove bývalého internátu a vodovodného potrubia. SOŠ obchodu a služieb: vybudovanie multifunkčného ihriska, oprava školskej kuchyne, jedálne a sociálnych zariadení. SOŠ polytechnická: úpravy schodísk a spoločných priestorov, oprava bleskozvodov.

Sociálne zariadenia - Zateplenie administratívnej budovy a stravovacej prevádzky SVETLO ZSS Olichov, vybudovanie bezbariérových vstupov, oprava práčovne, zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti, rekonštrukcia elektroinštalácie pavilónu D, kúpa nového vybavenia –⁠ automatickej bezbariérovej práčky, nerezového poloautomatu.

Ako župná poslankyňa som podporovala prerozdeľovanie financií pre náš okres. Aj vďaka mojej iniciatíve sa tak v rámci nového programového obdobia stala jednou z priorít mesta, okresu a NSK obnova Župného domu.

Pomoc obyvateľom regiónu

Hostie

Obyvatelia Hostí ma oslovili so žiadosťou o pomoc s ukončením ťažby v Lome Hostie, ktorá bola v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny. Narúšala kvalitu životného prostredia a predstavovala takisto signifikantné riziko pre zdravie a bezpečnosť obyvateľov obce.

Pomohla som so spísaním petície, zúčastnila som sa 28.02.2018 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zaujímalo ma ako poslankyňu NSK stanovisko obce a starostu k Petícii občanov.

Machulince

Ako rodáčka z tejto obce, župná poslankyňa a štatutárka občianskeho združenia Život pre Moravecko som pomohla zastaviť podnikateľský zámer na ťažbu kameňa v tesnej blízkosti obce a jej obyvateľov.

Život obyvateľov ohrozoval nadmerný hluk z ťažby, vysoká prašnosť prostredia a výskyt splodín z ťažkých nákladných vozidiel. Zúčastnila som sa verejného zhromaždenia v obci, písala som žiadosti o sprístupnenie informácií a urgovala starostu, aby vo veci konal.

Zastupujúca primátorka

V októbri 2015 som ako zastupujúca primátorka prevzala vedenia mesta. Za tento krátky čas, čo som mala na starosti vedenie mesta, som stihla napríklad toto:

Vnútorný audit všetkých všeobecne záväzných nariadení – nariadila som urobiť poriadok s mestskými nariadeniami a zároveň do nových návrhov zapracovať dôležité protikorupčné opatrenia Transparency International.

Územný plán mesta – začala som s obstarávaním územného plánu a to nielen kvôli vylúčeniu spaľovne z nášho územia, ale najmä kvôli systematickému plánovaniu a regulácii v meste.

Územný plán

Oprava a údržba školských budov – z peňazí havarijného fondu Ministerstva školstva sa nám podarilo vymeniť okná hneď na dvoch školách, a to na Základnej škole na Mojmírovej ulici a Základnej škole na Robotníckej ulici.

Vykonali sa aj opravy mestských budov, ktoré boli bez povšimnutia nahlásené celé roky (napr. opravy komínov, mnohé protipožiarne opatrenia).

Eurofondy – zapojili sme sa do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), v rámci ktorej sme chceli zrealizovať projekt energetického zhodnotenia budovy Mestského úradu, vyhotovenie projektu na energetické zhodnotenie budovy Základnej umeleckej školybudovy Kina.

Energetické zhodnotenie mestských budov

02.03.2015 sme sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rekonštrukciu školských telocviční základných škôl - boli sme úspešní, mesto získalo 60 000,- Eur na opravu strechy telocvične pri Základnej školy na Mojmírovej ulici.

Rekonštrukcia školy

Bol pripravený projekt Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko. Projekt počítal s vybudovaním Zberného dvora a kúpou triediacej linky na dotrieďovanie komunálneho odpadu. Mali vzniknúť nové pracovné miesta. Zlaté Moravce sa mohli zaradiť k moderným mestám, kde sa odpad nielen separujú, ale i zmysluplne využívajú. Súčasný primátor v projekte však nepokračoval.

Voda v priemyselnom parku – moje intenzívne rokovania zo Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou priniesli mimoriadne dôležitý výsledok, ktorým je zaradenie výstavby vodovodu na Zelenej ulici do investičného plánu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Výstavba nájomných bytov – už ako viceprimátorka som zabezpečila stretnutia poslancov so spoločnosťami, ktoré majú skúsenosti s výstavbou nájomných obecných bytov.

Otvorená samospráva - mesto celé roky nemalo funkčnú web stránku, bolo takmer nemožné dopátrať sa zmlúv alebo faktúr. Od 01.03.2015 sme zmenili obsah a dizajn pôvodnej web stránky www.zlatemoravce.eu, tak aby konečne spĺňala nielen všetky zákonné požiadavky povinného zverejňovania, ale ktorá obsahuje aj množstvo tlačív a formulárov, pre jednoduchšiu komunikáciu občanov s úradníkmi.

Nová webová stránka

Dodržiavanie zákona – mestský úrad pod mojím vedením uskutočnil výberové konania na riaditeľov mestských príspevkových organizácií, na ktorých mohli byť aktívne prítomní všetci poslanci. Následne boli riaditelia podnikov do svojich funkcií riadne menovaní, čím došlo po dlhých rokoch k naplneniu litery zákona.

Inovácie v kultúre - konali sa viaceré kultúrne podujatia, na ktorých organizácii som sa osobne podieľala. Projekt Biele Vianoce spojil všetky školy a škôlky v Zlatých Moravciach, ktoré pod taktovkou Základnej umeleckej školy nádherne vyzdobili Mestský úrad aj budovu MSKŠ. Jeho súčasťou bola i tanečná šou Základnej umeleckej školy 7 viet ľudskosti a Koncert pod klenbami. Ten sa uskutočnil v netradičných priestoroch vínnych pivníc v budove MSKŠ. Projekt 12 Slov som organizovala v rámci činnosti združenie Život pre Moravecko, jeho cieľom bolo obnoviť tradíciu šachu i recitovanie básni bývalých študentov Gymnázia J. Kráľa.

Viceprimátorka

Oprášila som projekt okružnej križovatky, začala som rokovania s vodárenskou spoločnosťou o znížení nákladov na prekládku vodu pod križovatkou.

Na svetlo sveta sa vytiahol projekt na Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko. Mal sa vybudovať zberný dvor, kúpiť triediaca linku na dotrieďovanie komunálneho odpadu.

Štatutárka občianskeho združenia

V roku 2014 som založila občianske združenie Život pre Moravecko. Hlavným cieľom bolo zastaviť Investičný zámer spaľovne. Zorganizovala som petíciu, ktorú podpísalo viac ako 11 tisíc obyvateľom nášho regiónu a spoločne sa nám tak podarilo tento zámer zastaviť.

V rámci občianskeho združenia sme organizovali verejné akcie, spolupracovali s VIA IURIS a súčasnou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, oslovili poslanca NR SR Mikuláša Hubu, vtedajšieho poslanca európskeho parlamentu Richarda Sulíka a napísali otvorený list bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Podrobnejšie o činnosti nášho občianskeho združenia si môžete prečítať tu.