Volebný program

Predstavujem svoj volebný program, ktorý sa zameriava na šesť dôležitých oblastí – doprava a komunikácie, verejný priestor, starostlivosť o občanov podporu komunitného života, kultúry a športu, životné prostredie a otvorenú a komunikatívnu samosprávu.

V nasledujúcom období však bude potrebné prioritne riešiť energetickú krízu a problémy s ňou spojené. Na rozvoj mesta tak bude potrebné hľadať externé zdroje financovania. Preto budem maximálne využívať financie z programov ako je Operačný program Slovensko či Plán obnovy a odolnosti.

1. Doprava a komunikácie Logo bodu programu.

Je potrebné pokračovať v obnove infraštruktúry mesta rekonštrukciami komunikácií a chodníkov. Už pri tvorbe rozpočtu je nevyhnutné zapracovať väčší objem finančných prostriedkov na opravy ciest a chodníkov. Opravy by sa však nemali riešiť “plátaním dier”. Preto je potrebné konečne vytvoriť v spolupráci s poslancami mesta konkrétny plán opráv a rekonštrukcií komunikácií a chodníkov. Je dôležité zabezpečiť kvalitu vykonaných prác a tiež kvalitu projektovej dokumentácie.

Rovnako je nevyhnutné riešiť dopravu, preto začnem rokovania na vybudovanie obchvatu nášho mesta. Obchvat mesta by vyriešil neúsnosnú situáciu s počtom motorových vozidiel nielen na Továrenskej ulici. Vybudovanie obchvatu je však beh na dlhú trať, no niekde sa začať musí.

Takisto je potrebné riešiť a skvalitniť parkovanie v meste. Vypracujeme preto v spolupráci s odborníkmi generel statickej a dynamickej dopravy s cieľom zvýšiť počet parkovacích miest a bezpečnosť v meste.

Z dôvodu vysokej nehodovosti na križovatke Prílepská je dôležité vyvolať rokovania s príslušnými orgánmi na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Na úrovni VÚC budem presadzovať a podporovať zlepšenie hromadnej dopravy a medzimestských spojov, napríklad priame železničné spojenie na trati Nitra-Bratislava.

2. Verejný priestor Logo bodu programu.

Vzhľad verejného priestoru vytvára dôležitý dojem – vplýva na to, ako vnímame mesto, či v ňom chceme tráviť voľný čas a ako sa v ňom cítime. Verejné priestory by mali pôsobiť reprezentatívne, esteticky a zlepšovať kvalitu životu. Neodmysliteľnou súčasťou je mestský mobiliár a zeleň.

Zabezpečím preto priebežnú úpravučistenie zelene. Budem pokračovať vo výmene mobiliára mesta – lavičky, odpadkové koše, detské ihriská a pieskoviská. Dostatok smetných košov môže napríklad prispievať k tomu, že ľudia neodhadzujú odpadky na zem, odpad triedia a sú ohľaduplnejší k svojmu okoliu. Je takisto nevyhnutné pokračovať v revitalizácii ďalších stojísk na kontajnery, prípadne budovaniu zapustených kontajnerov pri bytových domoch.

3. Starostlivosť o ľudí Logo bodu programu.

Duchom každého mesta sú jeho obyvatelia - teda my všetci, ktorí tu vyrastáme, žijeme, chodíme do školy, do práce. Mojím cieľom je preto vybudovať mesto ktoré myslí na všetky vekové skupiny a podáva pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú.

Pre najzraniteľnejších seniorov chcem zabezpečiť rekonštrukciu budovy Domu opatrovateľskej služby a vybudovanie autobusových zastávok pri Poliklinike. Takisto zavediem aktívnu pomoc a osvetu v oblasti bezpečnosti seniorov.

Ako zastupujúca primátorka som rozbehla projekt denného stacionáru. Urobím maximum preto, aby sa projekt konečne začal realizovať a konečne mohol slúžiť tým, ktorí ho najviac potrebujú.

Pre mladé rodiny budem presadzovať pokračovanie vo výstavbe nájomných bytov. Treba zabrániť vyľudňovaniu nášho mesta, vytvoriť podmienky pre našich mladých ľudí a privítať v ňom tých, ktorí tu chcú začať nový život. Rovnako je potrebné pokračovať v zlepšovaní technického stavu školských budov a zvyšovať kapacity materských škôlok.

Dôležité je takisto pokračovať v spolupráci s prevádzkovateľom nemocnice na zachovaní zdravotnej starostlivosti pre celý región Zlatomoravecka.

Ako župná poslankyňa budem presadzovať navýšenie kapacity v Zariadení sociálnych služieb v Olichove.

4. Komunita Logo bodu programu.

Podpora komunitného života, kultúry a športu. Obnovený Župný dom by sa mal stať miestom, kde budú mať svoje priestory mladí ľudia, seniori, mamičky s deťmi aj milovníci kávy či dobrého jedla. Vo vynovených priestoroch bude napríklad koncertná sála, knižnica, múzeum a klubovňa pre stretávanie seniorov a mládeže.

Budem presadzovať revitalizáciu amfiteátra výmenou lavičiek, opravou, zastrešením pódiavybudovaním šatní. V priestoroch amfiteátra by sa tak mohli konať nielen koncerty, ale aj obnoviť tradíciu letného kina.

Už ako zastupujúca primátorka som začala riešiť rozpadávajúci sa budovu kina. Mala tam vzniknúť spoločenská sála pre umeleckú školu, zároveň sa tam mohli konať plesy, koncerty, vystúpenia. Terajšie vedenie mesta podalo projekt na rekonštrukciu kina, bola podaná žiadosť na financovanie z eurofondov aj keď s iným účelovým využitím. Budem v týchto snahách pokračovať a pokúsim sa projekt úspešne dotiahnuť do konca.

5. Životné prostredie Logo bodu programu.

Životné prostredie je jednou z najdôležitejších a často aj najzanedbávanejších oblastí. Stav životného prostredia výrazne ovplyvňuje životy nás všetkých. Zmena klímy so sebou prináša nové výzvy, na ktoré musí byť mesto pripravené.

Pri zvyšovaní priemerných teplôt je potrebné myslieť na udržateľné hospodárenie s vodou. Okrem retenčných nádrží na zadržiavanie dažďovej vody sú riešením aj dažďové záhrady. Pri dažďových záhradách voda prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza tak k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

So životným prostredím úzko súvisí aj téma odpadov. Dôležité je už samostatné predchádzanie tvorby odpadov, napríklad zlepšením informovanosti verejnosti prostredníctvom vzdelávacích kampaní. Odpad však nie je možné úplne zredukovať na nulu, je preto potrebné ho ďalej triediť. Budem preto podporovať rozumné a zmysluplné triedenie odpadov aj osadením triediacich smetných košov v meste.

Rovnako je potrebné aktívne podporovať nemotorovú dopravu, napríklad budovaním nových cyklotrás.

6. Otvorenosť a komunikácia Logo bodu programu.

Zlaté Moravce budú mestom, kde sa primátor pravidelne stretáva a komunikuje s občanmi. Vyhradím si preto čas na stretnutia s obyvateľmi, začnem organizovať deň otvorených dverí na MsÚ a Verejné zhromaždenie, kde budú ľudia informovaní o hospodárení mesta, mestských podnikov či investičných akciách mesta. Budem podporovať aj zavedené projekty ako je napríklad odkazprestarostu.sk prostredníctvom ktorého môžu obyvatelia priamo adresovať problémy vedeniu mesta. Každý zaznamený podnet bude promptne riešený.

Najdôležitejším komunikačným kanálom v dnešnej dobe sú sociálne siete - o činnosti mesta je dôležité informovať aj prostredníctvom Facebooku či Instagramu. Dostatočná informovanosť občanov a transparentnosť sú najlepšou cestou v boji s korupciou.

Iniciujem vznik poradných orgánov primátora z rád seniorov, mladých ľudí, občianskych združení či iných komunít. Obyvatelia tak budú od začiatku priamo zapojení pri vytváraní mestských politík, pretože najlepšie vedia, čo pomôže zlepšiť ich život. V rámci zefektívnenia chodu radnice odstránim zbytočnú byrokraciu z úradu.